Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Με λίγα λόγια...

…η ιστορία μας

Η εταιρία μας δραστηριοποιείται στο χρηματιστηριακό χώρο και στο χώρο του επιχειρείν από το Νοέμβριο του 1999.

Παραμένει για 22 συναπτά έτη στο χώρο με τη σημερινή της μορφή σε Ανώνυμη Εταιρία Συμβουλευτικών και Διαμεσολαβητικών Υπηρεσιών. Το 2012 το σύνολο των μετοχών της εταιρείας εξαγόρασε ο ιδρυτής της, Πάρης Τσογκαρλίδης και συμβλήθηκε με την Solidus ΑΕΠΕΥ ως συνδεδεμένος αντιπρόσωπος της ( Tie-Agent)

Η Solidus ΑΕΠΕΥ είναι εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με αριθμό αδείας 4/174/26.10.1999

Καταστατικός Σκοπός
a. Η παροχή υπηρεσιών συνδεδεμένου αντιπροσώπου σε ανώνυμη εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή πιστωτικό ίδρυμα κατά την έννοια και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Νόμου 3606/2007, όπως σήμερα ισχύει και συγκεκριμένα τη λήψη και εν συνεχεία διαβίβαση προς το αντιπροσωπευόμενο νομικό πρόσωπο εντολών πελατών σχετικά με επενδυτικές υπηρεσίες, ή χρηματοπιστωτικά μέσα, την παροχή συμβουλών σχετικά με τις παραπάνω επενδυτικές υπηρεσίες, ή χρηματοπιστωτικά μέσα, την παροχή υπηρεσιών διαφήμισης των επενδυτικών και παρεπομένων υπηρεσιών που δύναται να παρέχει το αντιπροσωπευόμενο νομικό πρόσωπο σε πελάτες ή δυνητικούς πελάτες, την παροχή υπηρεσιών μεσολάβησης για την τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων, καθώς και την παροχή υπηρεσιών σύστασης πελατών σε ανώνυμη εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή πιστωτικό ίδρυμα για τη σύναψη συνεργασίας. Η Εταιρία, για την επίτευξη του σκοπού της, μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα. Η Εταιρία δεν δικαιούται να κατέχει κεφάλαια και χρηματοπιστωτικά μέσα που ανήκουν σε πελάτες. Ο ως άνω σκοπός υπόκειται στους περιορισμούς και τις ρυθμίσεις του ν. 3606/2007, όπως ισχύει.

β. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις, η σύσταση πελατών, η έρευνα αγοράς, η προώθηση των επιχειρήσεων στην αγορά, η οργάνωση σεμιναρίων και επιχειρηματικών εκδηλώσεων, η διεξαγωγή οικονομοτεχνικών και φοροτεχνικών μελετών.

γ. Η εκπόνηση μελετών και η παροχή υπηρεσιών και συμβουλών χρηματοοικονομικής φύσεως σχετικά με συναλλαγές επί στοιχείων ενεργητικού, με την διαχείριση υποχρεώσεων, με εξαγορές και συγχωνεύσεις, με την διάρθρωση κεφαλαίων επιχειρήσεων, με την χρηματοδότηση επιχειρήσεων ή με την επιχειρηματική στρατηγική, τις ιδιωτικοποιήσεις δημοσίων οργανισμών, τον σχεδιασμό και υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων και την διαμεσολάβηση προς υποψήφιους επενδυτές.

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 00058269604000

0
Έτη Λειτουργίας
0
+
Πελάτες & Συνεργάτες
0
Αξία Χρηματοφυλακείου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Βασικά Στοιχεία της Εταιρίας

• Η ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΕ Συμβουλευτικών & Διαμεσολαβητικών Υπηρεσιών στηρίζεται στην εμπειρία και την επαγγελματική αρτιότητα του κ Πάρη Τσογκαρλίδη με ένα χαρτοφυλάκιο πελατών που συνεχώς αυξάνεται.
• Αποκλειστικός συνεργάτης για την διεκπεραίωση των συναλλαγών στην Ελληνική Κεφαλαιαγορά είναι η Solidus ΑΧΕΠΕΥ (Solidus Securities SA).
• Το σύνολο της αποτίμησης των πελατών που εμπιστεύονται την ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΕ για τις συναλλαγές τους είναι περίπου €25εκ.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

Τομείς Δραστηριοποίησης της Εταιρίας

• Παρέχουμε πρόσβαση χρηματιστηριακών συναλλαγών σε μετοχές, ομόλογα, παράγωγα, εμπορεύματα, CFDs, αμοιβαία κεφάλαια και διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETFs) σε όλες τις διεθνείς αγορές και στην Ελλάδα.
• Πρόσβαση στις αγορές απευθείας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας των Z-Trade και Interactive Brokers.
• Εκπόνηση χρηματοοικονομικής μελέτης, επιχειρησιακού πλάνου και στρατηγικού μάνατζμεντ εταιριών και συλλόγων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η Επιτυχημένη Διαδρομή μας
1999
Ίδρυση

Ίδρυση της ΠΡΩΤΕΑΣ Α.Ε.Λ.Δ.Ε. (Ανώνυμη Εταιρία Λήψης & Διαβίβασης Εντολών) από τον Πάρη Τσογκαρλίδη με έδρα την οδό Σκιάθου 2 στην Θεσσαλονίκη.

2006
Μετατροπή

Μετατροπή της ΠΡΩΤΕΑΣ Α.Ε.Λ.Δ.Ε. (Ανώνυμη Εταιρία Λήψης & Διαβίβασης Εντολών) σε ΠΡΩΤΕΑΣ Α.Ε.Ε.Δ. (Ανώνυμη Εταιρία Επενδυτικής Διαμεσολάβησης).

2007
Αδειοδότηση

Απόκτηση άδειας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παροχής επενδυτικών συμβουλών, Απόφαση 4/445/27.9.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Αρ.Πρωτ. 4297/15-10-2007.

2012
Εξαγορά

Εξαγορά όλων των ποσοστών μειοψηφίας από τον Πάρη Τσογκαρλίδη, μετατροπή της ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΕΕΔ σε ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΕ Συμβουλευτικών & Διαμεσολαβητικών Υπηρεσιών. Όσον αφορά τις χρηματιστηριακές συναλλαγές, η ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΕ καθίσταται αποκλειστικός συνδεδεμένος αντιπρόσωπος (Tied Agent) της SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ. Μεταφορά έδρας στην Σαλαμίνος 2 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

2016
Νέα γραφεία

Μεταφορά έδρας στην οδό Δωδεκανήσου 15, Θεσσαλονίκη.

2019
Μετεγκατάσταση

Μεταφορά έδρας στην οδό Ν. Κουντουριώτη 19, Θεσσαλονίκη.

ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΑΣ ΔΙΠΛΑ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Με εξειδικευμένη καθοδήγηση

More Members: