Αναρωτηθήκατε με ποιο τρόπο προστατεύονται οι επενδυτές ή πώς να ξεκινήσετε να επενδύετε στις αγορές;


Δείτε τις απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις.

Tην 1η Νοεμβρίου 2007 τέθηκε σε ισχύ το ρυθμιστικό πλαίσιο, το οποίο αφορά στις επενδυτικές υπηρεσίες / δραστηριότητες αναφορικά με τα χρηματοπιστωτικά μέσα και το οποίο θεσπίστηκε με την ευρωπαϊκή οδηγία 2004/39/EK (MiFID), όπως ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με το ν.3606/2007.
Σκοπός των ρυθμίσεων είναι η θέσπιση κανόνων για την προστασία των επενδυτών. Σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς, οι επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών υποχρεούνται, μεταξύ άλλων, να προβαίνουν σε κατηγοριοποίηση των πελατών τους με βάση κριτήρια που τάσσονται στο νόμο, να παρέχουν γενική πληροφόρηση στους πελάτες τους για συγκεκριμένα θέματα που ορίζει ο νόμος και να τους ενημερώνουν, όπου αυτό απαιτείται, αναφορικά με την πολιτική εκτέλεσης εντολών που ακολουθούν.

Στα πλαίσια των αρχών λειτουργίας της αγοράς και σχετικής νομοθεσίας  είμαστε υποχρεωμένοι να λάβουμε από εσάς, μεταξύ άλλων και έγγραφα που πιστοποιούν τα παρακάτω στοιχεία:
1) Στοιχεία Ταυτότητας
2) Παρούσα διεύθυνση κατοικίας
3) Ασκούμενο επάγγελμα και παρούσα επαγγελματική διεύθυνση
4) Αριθμό φορολογικού μητρώου
Τα έγγραφα που δύνανται, σύμφωνα με Νομοθετικό Πλαίσιο, να πιστοποιήσουν τα αναφερθέντα στοιχεία και πρέπει να μας προσκομίσετε είναι τα παρακάτω:
1)Φωτοτυπία της ταυτότητας ή του εν ισχύ διαβατηρίου σας ή φωτοτυπία της ταυτότητας υπηρετούντων στα Σώματα ασφαλείας και στις ένοπλες δυνάμεις.
2)Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος Οικονομικής εφορίας ή βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ από την Εφορία σας
3)Αποδεικτικό για την παρούσα διεύθυνση κατοικίας:
α) Πρόσφατος λογαριασμός Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας ή
β) Μισθωτήριο Συμβόλαιο που έχει κατατεθεί σε Οικονομική εφορία
4)Αποδεικτικό για το ασκούμενο επάγγελμα και παρούσα δ/νση επαγγέλματος:
γ) Βεβαίωση Εργοδότη ή
δ) Αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας ή
ε) Δήλωση έναρξης επιτηδεύματος ή
στ) Επαγγελματική ταυτότητα ή
ζ) Παραστατικό Ασφαλιστικού Φορέα
5)Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου όπου φαίνονται ο αριθμός του λογαριασμού και οι δικαιούχοι.
Αν στον λογαριασμό υπάρχουν συνδικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίζονται όλα τα παραπάνω έγγραφα και για τον κάθε συνδικαιούχο.
Όλα τα ανωτέρω είναι κοινά για όλους τους επενδυτές και αφορούν όλες μας τις υπηρεσίες.
Στην περίπτωση που επιθυμείτε να εξουσιοδοτήσετε άλλο πρόσωπο για την διενέργεια συναλλαγών για λογαριασμό σας τα ανωτέρω έγγραφα είναι απαραίτητα και για τον εξουσιοδοτημένο στο ακέραιο και θα πρέπει να είναι πρόσωπο με Α’ βαθμού συγγένειας.
Εφόσον μας προσκομίσετε όλα τα παραπάνω εμείς σας παρέχουμε τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, ώστε να τις επικυρώσετε με γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομία ή μέσω υπεύθυνης δήλωση ψηφιακά μέσω gov.gr και την επόμενη εργάσιμη ο χρηματιστηριακός κωδικός σας θα είναι έτοιμος.

Όλα τα μέλη της κοινής επενδυτικής μερίδας πρέπει να έχουν ατομικό κωδικό στην εταιρεία μας.
Τα μέλη της κοινής επενδυτικής μερίδας πρέπει να έχουν κοινό τραπεζικό λογαριασμό σύμφωνα με τα πρόσωπα που την αποτελούν.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ίδια που απαιτούνται για τους ατομικούς κωδικούς όπως πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα, φωτοτυπία ΑΔΤ, βεβαίωση εργασίας, λογαριασμός ΔΕΚΟ οικίας και ο κοινός τραπεζικός λογαριασμός.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο της Επ. Κεφαλαιαγοράς γίνεται σύσταση να αποφεύγεται η παροχή πίστωσης και η διενέργεια συναλλαγών επί παραγώγων για λογαριασμό πελάτη του οποίο το χαρτοφυλάκιο ασφαλείας περιλαμβάνει αξίες καταχωρημένες σε ΚΕΜ. Συνεπώς η κοινή επενδυτική μερίδα είναι μόνο για μετοχές που διαπραγματεύονται στο Χ.Α.Α.. ή και σε Διεθνείς Αγορές και όχι για άλλα επενδυτικά προϊόντα. Ο κωδικός Κ.Ε.Μ. δεν έχει δυνατότητα να έχει σύμβαση Margin και σύμβαση βραχυπρόθεσμης πίστωσης Διημέρου (Τ+2).

Θα πρέπει να συμπληρώσετε μία Αίτηση Αλλαγής Τραπεζικού Λογαριασμού και να μας προσκομίσετε την ταυτότητά σας και τον νέο τραπεζικό λογαριασμό. Σε περίπτωση που στον λογαριασμό είστε πρώτος δικαιούχος απαιτείται απλή υπογραφή στην Αίτηση. Σε περίπτωση όμως που στον λογαριασμό δεν είστε πρώτος δικαιούχος θα πρέπει στην Αίτηση να θεωρηθεί το γνήσιο της υπογραφής σας από ΚΕΠ ή Αστυνομία. Και τέλος σε περίπτωση που έχετε αλλάξει ταυτότητα και δεν έχετε κάνει την σχετική διαδικασία αλλαγής θα πρέπει να συμπληρωθεί και να θεωρηθεί από ΚΕΠ ή Αστυνομία μία Αίτηση Αλλαγής Στοιχείων που θα απευθύνεται προς τα Ελληνικά Χρηματιστήρια. Επίσης θα πρέπει να μας προσκομίσετε και τα απαραίτητα πιστοποιητικά έγγραφα. Π.χ. για την αλλαγή της ταυτότητας η φωτοτυπία της αστυνομικής σας ταυτότητας.

Μπορούμε να σας ενημερώνουμε μετά την εκτέλεση της εντολής σας μέσω του σταθερού μέσου που εσείς θα επιλέξετε. Είτε με ταχυδρομική επιστολή, είτε με email, είτε με φαξ ακόμα και με μήνυμα στο κινητό σας τηλέφωνο. Το μόνο που χρειάζεται είναι να μας ενημερώσετε εγγράφως για την επιλογή του τρόπου ενημέρωσής σας.
Στον λογαριασμό με Παροχή Πίστωσης, (Μargin), σύμφωνα με τη διεθνή επικρατούσα πρακτική ο πελάτης συμφωνεί να πληρώνει συγκεκριμένο ποσοστό της αξίας των μετοχών που αγοράζει, ενώ η χρηματιστηριακή εταιρεία του δανείζει την διαφορά. Ο επενδυτής έχει τη δυνατότητα να δανείζεται ποσά με τα οποία αγοράζει χρεόγραφα μεγαλύτερης αξίας από εκείνα που θα του επέτρεπε το διαθέσιμο κεφάλαιό του πληρώνοντας ανά τρίμηνο συνήθως τον τόκο δανεισμού. Με τη δυνατότητα αυτή και με την προϋπόθεση ότι διαθέτει σχετική χρηματιστηριακή εμπειρία, εύλογους στόχους, πειθαρχία και αυτοσυγκράτηση, είναι δυνατόν να πετύχει πολλαπλάσιες αποδόσεις από εκείνες που ενδεχομένως θα επιτύγχανε επενδύοντας μόνο το διαθέσιμο εισόδημά του
Η αγορά μετοχών με παροχή πίστωσης επιτρέπει στον πελάτη την μόχλευση των επενδύσεων του. Με την μόχλευση επιτυγχάνεται η δυνατότητα της αύξησης της απόδοσης χωρίς να απαιτείται αύξηση του κεφαλαίου όμως δεν αποκλείεται η δυνατότητα απώλειας κεφαλαίων περισσότερων από αυτά που έχουν τοποθετηθεί.
Η αγορά μετοχών με παροχή πίστωσης δεν ενδείκνυται σε περιόδους πτωτικής πορείας των χρηματιστηρίων, διότι τότε τα αποτελέσματα για τον επενδυτή θα είναι πολλαπλάσια αρνητικά γι’ αυτόν. Αντιθέτως η υιοθέτηση της τεχνικής της αγοράς μετοχών με παροχή πίστωσης, σε περιόδους ανοδικής πορείας των χρηματιστηρίων και ειδικά όταν υπάρχουν ενδείξεις για συνέχιση αυτής της καλής πορείας, προσφέρει δυνατότητες επίτευξης πολλαπλάσιων κερδών.
Το ανώτατο όριο πίστωσης καθορίζεται ανά πελάτη αναλόγως και με το αρχικό χαρτοφυλάκιό του και την ποιότητα (στάθμιση) του χαρτοφυλακίου του.
Η βραχυπρόθεσμη πίστωση αφορά την εξόφληση του τιμήματος της αγοράς με πώληση μέσα στην προθεσμία εκκαθάρισης των συναλλαγών. Η πίστωση αυτή δεν υπόκειται σε περιορισμούς διασποράς χαρτοφυλακίου ενώ έχει αυξημένους συντελεστές στάθμισης.
Σε 2 εργάσιμες ημέρες.
Βεβαίως και θα πρέπει να ενημερωθούμε. Θα πρέπει να συμπληρωθεί και να θεωρηθεί από ΚΕΠ ή Αστυνομία μία Αίτηση Αλλαγής Στοιχείων που θα απευθύνεται προς τα Ελληνικά Χρηματιστήρια. Επίσης θα πρέπει να μας προσκομίσετε και τα απαραίτητα πιστοποιητικά έγγραφα. Π.χ για την αλλαγή της ταυτότητας η φωτοτυπία της αστυνομικής σας ταυτότητας.
Θα πρέπει να κάνετε ότι και ένας νέος πελάτης που θέλει να υπογράψει τις νέες μας συμβάσεις.
Στα πλαίσια των αρχών λειτουργίας και κριτηρίων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων που προέρχονται από εγκληματικές ενέργειες (σύμφωνα με τις διατάξεις των ΠΔΤΕ 2577/09.03.2006, Αποφάσεων 231/13.10.06 και 242/04.05.07 της ΕΤΠΘ καθώς και των Νόμων 2331/95 και 3424/13.12.05) είμαστε υποχρεωμένοι να λάβουμε από εσάς, μεταξύ άλλων και έγγραφα που πιστοποιούν τα παρακάτω στοιχεία:
• Στοιχεία Ταυτότητας
• Παρούσα διεύθυνση κατοικίας
• Ασκούμενο επάγγελμα και παρούσα επαγγελματική διεύθυνση
• Αριθμό φορολογικού μητρώου
Τα έγγραφα που δύνανται, σύμφωνα με το ως άνω Νομοθετικό Πλαίσιο, να πιστοποιήσουν τα αναφερθέντα στοιχεία είναι τα παρακάτω.
Συγκεκριμένα πρέπει να μας προσκομίσετε:
-φωτοτυπία της ταυτότητας ή του εν ισχύ διαβατηρίου σας ή φωτοτυπία της ταυτότητας υπηρετούντων στα Σώματα ασφαλείας και στις ένοπλες δυνάμεις.
-Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος Οικονομικής εφορίας ή βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ από την Οικον. Εφορίας
-Αποδεικτικό για την παρούσα διεύθυνση κατοικίας:
   • Πρόσφατος λογαριασμός Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας ή
   • Μισθωτήριο Συμβόλαιο που έχει κατατεθεί σε Οικονομική εφορία
-Αποδεικτικό για το ασκούμενο επάγγελμα και παρούσα δ/νση επαγγέλματος:
   • Βεβαίωση Εργοδότη ή
   • Αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας ή
   • Δήλωση έναρξης επιτηδεύματος ή
   • Επαγγελματική ταυτότητα ή
   • Παραστατικό Ασφαλιστικού Φορέα
-Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου όπου φαίνονται ο αριθμός του λογαριασμού και οι δικαιούχοι.
   • Αν στον λογαριασμό υπάρχουν συνδικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίζονται όλα τα παραπάνω έγγραφα και για τον κάθε συνδικαιούχο.
Όλα τα ανωτέρω είναι κοινά για όλους τους επενδυτές και αφορούν όλες μας τις υπηρεσίες. Στην περίπτωση που επιθυμείτε να εξουσιοδοτήσετε άλλο πρόσωπο για την διενέργεια συναλλαγών για λογαριασμό σας τα ανωτέρω έγγραφα είναι απαραίτητα και για τον εξουσιοδοτημένο στο ακέραιο και θα πρέπει να είναι πρόσωπο με Α’ βαθμού συγγένειας.
Εφόσον μας προσκομίσετε όλα τα παραπάνω εμείς σας παρέχουμε τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, ώστε να τις επικυρώσετε με γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομία και από την ίδια στιγμή ο κωδικός σας είναι έτοιμος.

Για περισσότερες διευκρινίσεις καλέστε το 2310402340